Een sterke visie op veilige en duurzame mobiliteit

09 Maart 2019

Een sterke visie op veilige en duurzame mobiliteit

Indien U hierover vragen of opmerkingen heeft, kan je die hier aan ons doorgeven Fietsers en voetgangers verdienen een prioritaire behandeling in het centrum. Ze verkleinen files, verbeteren de luchtkwaliteit en zijn het meest kwetsbaar voor ongevallen. We maken werk van goede fietspaden en een fietsroutenetwerk. 

We gaan voor de uitvoering van het mobiliteitsplan waar het Masterplan fiets en de fietsring een onderdeel van zijn en maken een beleid dat gestoeld is op het STOP-principe toegepast op het hele grondgebied van Sint-Truiden.

Stadscentrum wordt stapsgewijs autoluw, gemotoriseerd verkeer wordt er geweerd met uitzondering van bewoners, handelaars en minder mobiele personen. Aan de buitenrand komt een parkeerroute met randparkings zoals voorzien in het mobiliteitsplan. Verplaatsingen te voet of met de fiets binnen de stad en de woonkernen moeten veilig en comfortabel zijn.

Stadscentrum wordt verbonden met de deelgemeenten langs veilige en gezonde fietsroutes, waar mogelijk fietsstraten. Er wordt een degelijke fietsinfrastructuur voorzien met voldoende mogelijkheden om de fietsen veilig en droog te stallen en dit voor zowel inwoners als bezoekers.

"Mobiliteit is een basisrecht. Vervoersarmoede lijdt tot sociale armoede."

Mobiliteit is een basisrecht. Wie zich niet vlot kan verplaatsen, kan niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. Die vervoersarmoede bestrijdt Groen met een integrale aanpak. Het STOP-principe is daarbij het uitgangspunt: stappen, trappen en openbaar vervoer moeten altijd interessanter, betrouwbaarder en comfortabeler zijn dan de personenwagen. Groen wil werk maken van veilige routes en infrastructuur voor fietsers en voetgangers.

Binnen de stad en binnen de andere woonkernen moet iedereen zich te voet veilig en comfortabel kunnen verplaatsen. Bijzondere aandacht moet hierbij gaan naar kinderen, ouderen en mindervaliden.

Schoolomgevingen worden middels schoolstraten autovrij gemaakt bij begin en einde van de schooluren en zijn ingericht vanuit het standpunt van fietsende kinderen en hun ouders.

"Goede bus- en treinverbindingen vormen dé prioriteit"

De stad ijvert voor een verbetering van het lokale openbaar vervoer: goede trein- en busverbindingen. Op de knooppunten van het openbaar vervoer worden andere vormen van natransport voorzien zoals deelfietsen, (elektrische) deelauto’s, fietskoerierdienst.

De fietsknelpunten worden in kaart gebracht en op korte termijn aangepakt. We denken hierbij onder andere aan de verbinding van Bevingen met de stad en de Halmaalweg. Hierbij is overleg met alle betrokkenen: fietsers, scholen, omwonenden...
De vest wordt ingericht als fietsringweg, met een visuele scheiding tussen voetgangers en fietsers.

De stad neemt initiatief om het gebruik van de fiets aan te moedigen: bij bewoners, bij schoolgaande jeugd en leerkrachten, bij het eigen personeel en dat van bedrijven, bij de klanten van de winkels in de stad, bij toeristen en andere bezoekers van de stad